Salgsbetingelser

Dette kjøpet reguleres av følgende salgsvilkår for kjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over Internett reguleres i hovedsak av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning av de lovbestemte rettighetene, men angir partenes viktigste rettigheter og plikter ved handel.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, informasjonen i bestillingsløsningen og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, med mindre det er i strid med ufravikelig lovgivning.

Avtalen suppleres også av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS, Øverskogveien 4, 3410 Sylling, Org. Nr. 998 510 171 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøperen er forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøperen/kjøperen.

3. Pris

Prisen som oppgis for varen er den totale prisen kjøperen skal betale for produktet. Alle betalinger skjer gjennom Vipps. Frakt kommer normalt i tillegg, men enkelte produkter har frakt inkludert i totalprisen. Disse er i så fall tydelig merket.

4. Inngåelse av avtalen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er imidlertid ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varene fra det tidspunkt de sendes fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen betaler med kreditt- eller debetkort, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering

Levering av vår(e) vare(r) skjer når kjøperen, eller dennes representant, har fått varen/produktet i sin besittelse. Dersom leveringstidspunktet ikke er angitt i bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøperen uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varene skal leveres til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

For fysiske varer/produkter vi har på lager lokalt, sørger vi selv for frakt og retur. Disse produktene vil ikke bli sendt ut fra noen tredjepartsleverandør.

7. Risiko for varene

Risikoen for varene går over på kjøperen når han/hun/hen, eller kjøpers representant, har mottatt varene.

8. Angrerett

Hvis du mottar en mangelfull vare, har du rett til å få levert en ny vare. Betingelsene gjelder. Les mer om dette i våre returregler.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom selgeren ikke leverer varene eller leverer dem for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen være skriftlig (for eksempel e-post) av bevishensyn.

Oppfyllelse
Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i misforhold til kjøperens interesse i selgerens oppfyllelse. Dersom vanskelighetene forsvinner innen rimelig tid, kan kjøperen likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen mister sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremsette kravet.

Avbestilling
Dersom selgeren ikke leverer varene på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøperen kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selgeren nekter å levere varen. Det samme gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom kjøperen har informert selgeren om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Dersom varen leveres etter den tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter det leveringstidspunktet som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må krav om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøperen ble kjent med leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han eller hun har lidt som følge av forsinkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgerens kontroll, og at følgene av denne hindringen ikke med rimelighet kunne ha vært tatt i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet.

10. Mangler ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøperen har alltid reklamert i rett tid dersom reklamasjonen skjer innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, og reklamasjonen kan ikke skje senere enn 2 år etter at kjøperen overtok varen. Hvis varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selger skal skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom retting av mangelen eller levering av tilsvarende vare. Selgeren kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid. Selgeren har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to forsøk på å avhjelpe samme mangel.

Prisavslag
Kjøperen kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir utbedret eller omlevert, og dette innebærer at forholdet mellom den reduserte og avtalte prisen tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er utbedret eller omlevert, kan kjøperen også heve avtalen dersom mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller øvrige forpliktelser etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og kreve erstatning av kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassosalær og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis varen ikke er levert, taper selgeren sin rett hvis han venter urimelig lenge med å gjøre kravet gjeldende.

Heving
Selgeren kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan imidlertid ikke heve avtalen dersom hele kjøpesummen er betalt. Hvis selgeren setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selgeren heve kjøpet.

Forsinkelsesrenter/inkassosalær
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet etter forutgående varsel sendes til inkasso. Kjøperen kan da bli ansvarlig for gebyrer i henhold til inkassoloven.

Gebyrer for uavhentede varer som ikke er betalt på forhånd
Dersom kjøperen unnlater å inndrive ubetalte varer, kan selgeren kreve et gebyr av kjøperen. Gebyret skal ikke overstige selgerens faktiske utgifter til utlevering av varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke kreves av kjøpere under 18 år.

12. Garanti

En garanti gitt av selger eller produsent gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettigheter kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti begrenser således ikke kjøperens rett til reklamasjon og krav for forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for de innsamlede personopplysningene er selgeren. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren i henhold til personopplysningsloven bare samle inn og lagre de personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil bare bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

14. Løsning av konflikter

Reklamasjoner skal rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller på www.forbrukertilsynet.no.

Du kan også bruke EU-kommisjonens klageportal hvis du ønsker å klage. Dette er spesielt relevant hvis du er forbruker og bor i et annet EU-land. Klagen kan sendes inn her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Kontaktinformasjon til selgeren

BOKFORLAGET MELLOM2PERMER AS
Org. Nr. 998 510 171 MVA
Øverskogveien 4
3410 Sylling

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser, kan du sende oss en melding via vår kontaktside eller sende en e-post til post (a) mellom2permer.no eller kontakte oss her.